Diamilitou Preston

Diamilitou Preston

Through Jason Learning, Diamilitou Preston, sophomore student, accompanied by Mrs. Holly Niebling, Science teacher explored the Arizona mountains, July 2019!